OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Standardy diagnozy ASD

Diagnoza dziecka ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju w programie ATUTProces diagnostyczny zakłada wielospecjalistyczne, kilkuetapowe prowadzenie czynności mających na celu zebranie jak największej ilości informacji na temat występujących u dziecka niepokojących objawów oraz ogólnego funkcjonowania zarówno w środowisku domowym jak i szerszym.

Elementy diagnozy ASD:

 1. Wywiad lekarski oraz konsultacja psychiatryczna dziecka

 2. Wywiad psychologiczny

 3. Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka:

 • podczas swobodnej zabawy;

 • w kontakcie z najbliższymi osobami;

 • w relacjach z rówieśnikami (np. w grupie przedszkolnej);

 • podczas nawiązywania kontaktu przez diagnostę;

  3. Analiza dokumentacji –medycznej, psychologicznej, opinia wychowawcy, logopedy, itp.

  4. Ocena wg kryteriów diagnostycznych obowiązującej w Polsce klasyfikacji:

 • MiędzynarodowaStatystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych(International Statistical Classification of Diseases and HealthRelated Problems, ICD), Światowej Organizacji Zdrowia (1992)

 • orazdodatkowo Podręcznik Diagnostyczny i Statystyczny Zaburzeń Psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM XI) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2013)

5.Aby w pełni określić profil kliniczny dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju posługujemy się dodatkowymi metodami. W praktyce diagnostycznej najczęściej stosujemy następujące skale:

 • Kwestionariusz do oceny ryzyka rozwoju autyzmu CHAT (Checklist for Autism inTodllers) autorstwa S. Barona-Cohena, J.Allen, C. Gilberga;

 • Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego  CARS (Childhood Autism RatingScale) E. Schoplera, R. Richlera, B.Renner;

 • Skala Diagnostyczna Zespołu Aspergera  ASDS (Asperger SyndromeDiagnostic Scale) autorstwa B. Myles, S. Bock i S. Simpson;

 • Kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera Ch. Gillberga (Gillberg's Criteriafor Asperger Syndrome);

 • Diagnoza funkcjonalna (badanie Profilu Psychoedukacyjnego dziecka testem PEP-R, autorstwa Erica Schoplera)

  6. U niektórych dzieci, u których istnieją szczególne wskazania medyczne, przeprowadza się dodatkowe konsultacje np. neurologiczną,gastroenterologiczną, alergologiczną, audiologiczną. Niestety obecnie nie istnieją żadne metody diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (np. EEG, rezonans magnetyczny, tomografia), które potwierdzałyby diagnozę autyzmu i ZA.

  7. Po zespołowej analizie elementów procesu diagnostycznego dziecko otrzymuje diagnozę medyczną – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży oraz diagnozę funkcjonalną psychologiczno-pedagogiczną.


  Do pobrania - skale diagnostyczne służące rodzicowi, nauczycielowi,pedagogowi do wstępnej oceny niepokojących objawów. Dodatni wynik testu nie oznacza, że twoje dziecko ma ASD, to sygnał, że musisz udać się z dzieckiem do specjalisty.