O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Schemat postępowania - co robić?

Krok po kroku czyli diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Atut

Jeśli coś niepokoi Cię w zachowaniu i rozwoju Twojego dziecka skonsultuj to. Nie czekaj, nie słuchaj porad „może z tego wyrośnie”.


Co powinien zrobić rodzic/opiekun – schemat postępowania :

objawy zaburzeń u dziecka > konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży > ustalenie wstępnej diagnozy, wstępne zalecenia >ustalenie diagnozy medycznej i planu terapii dziecka >psychologiczna diagnoza funkcjonalna > leczenie (lekarz,psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy i in)1.Podstawą jest ustalenie wstępnej diagnozy medycznej. W przypadku podejrzenia diagnozy ASD rozpoznanie powinien ustalić lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. W tym celu rodzic powinien zgłosić się z dzieckiem do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin

 • termin wizyty trzeba ustalić w rejestracji Ośrodka osobiście lub telefonicznie

 • na konsultację trzeba zabrać wszystkie posiadane dokumenty medyczne,psychologiczne, oświatowe, książeczkę zdrowia dziecka

 • proces diagnostyczny może wymagać kilku wizyt

 • po ustaleniu wstępnej diagnozy formułowany jest wraz z rodzicami„realny”plan dalszego postępowania i leczenia dziecka

 • jeśli plan terapii zakłada, że dziecko będzie leczone w naszym Ośrodku lekarz wypisuje skierowanie na terapię w naszej Poradni lub skierowanie na leczenie w Oddziale Dziennym (ze względu na czas terapii nie obejmuje kompleksowego programu Atut)

Program Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla dzieci z ASD w PZP dla Dzieci i Młodzieży

 1. na terapię potrzebne jest skierowanie lekarskie
 2. skierowanie jest rejestrowane w kolejce oczekujących i realizowane w miarę wolnych miejsc
 3. przed planowanym przyjęciem pracownik rejestracji kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, uzgadnia datę przyjęcia oraz terminy zajęć terapeutycznych
 4. zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupie, w zależności od wskazań, najczęściej dwa razy w tygodniu. Program zakłada również warsztaty psychoedukacyjne dla Rodziców
 5. Pod koniec cyklu leczenia Rodzic otrzymuje od terapeuty-koordynatora programu zalecenia dotycz±ce dalszego postępowania z pacjentem


Oddział Dzienny

 • na terapię potrzebne jest skierowanie z naszej Poradni lub wystawione przez specjalistę psychiatrę, neurologa, pediatrę,zawierające diagnozę medyczną. Do skierowania należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty medyczne, psychologiczne, oświatowe.

 • skierowanie jest rejestrowane w kolejce oczekujących i realizowane w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych

 • przed planowanym przyjęciem pracownik rejestracji kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, uzgadnia datę przyjęcia na Oddział oraz terminy zajęć terapeutycznych

 • przyjęcie na Oddział polega na zebraniu wywiadu psychologicznego, lekarskiego, badaniu,ustaleniu planu terapii

 • w trakcie pobytu dziecko uczestniczy w zaleconych zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych zgodnie z planem

 • regularnie omawiane jest funkcjonowanie pacjenta i postępy w terapii w trakcie odpraw personelu, ewentualna modyfikacja planu leczenia

 • leczenie zakończone jest rozmową podsumowująca z psychologiem prowadzącym, dalszymi zaleceniami, sporządzeniem karty wypisowej (nie obejmuje kompleksowego programu Atut)

Oddział Dzienny wraz z Przedszkolem Terapeutycznym

 • najbardziej optymalny, kompleksowy program leczenia małych dzieci z autyzmem / ZA, w którym dziecko jest przyjęte na Oddział Dzienny zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz uczęszcza na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne w naszym przedszkolu. W tej opcji dziecko korzysta z wszystkich elementów programu leczenia zaburzeń autystycznych Atut

 • do przyjęcia do przedszkola potrzebny jest wniosek rodzica złożony w rejestracji Ośrodka oraz dostarczenie przed rozpoczęciem pobytu orzeczenia o kształceniu specjalnym ze względu na autyzm lub zespół Aspergera

 • przed przyjęciem odbywa się konsultacja z terapeutami Ośrodka w celu wstępnej oceny bieżącego funkcjonowania i odpowiedniego doboru grupy

 • podpisanie umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu nad dzieckiem na określony czas

 • przeprowadzenie procedury diagnostycznej zgodnej z przyjętymi standardami w programie autorskim „Atut”

 • stworzenie planu indywidualnego dla dziecka opartego na jego możliwościach i potrzebach, dobór odpowiednich metod i form pracy

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu funkcjonowania dziecka

 • realizacja indywidualnego planu terapeutycznego na zajęciach indywidualnych i grupowych

 • stała kontrola przebiegu procesu leczenia przez zespół terapeutyczny pod przewodnictwem lekarza psychiatry dziecięcego, systematyczne omawianie efektywności prowadzonych oddziaływań na odprawach, analiza funkcjonowania dziecka

 • ścisła współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka

 • wypis dziecka z Oddziału i Przedszkola po zakończeniu cyklu leczenia

 • zalecenia dotyczące dalszego postępowania: kontynuacja terapii i edukacji dziecka w naszym Ośrodku i Przedszkolu lub kontynuacja edukacji dziecka w przedszkolu lub szkole integracyjnej bądź masowej z zaleceniami dalszego leczenia.