OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Praca


Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y pracą w NZOZ "Syriusz" proszę przesłać swoje CV na adres e-mail.

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH
 DLA KANDYDATÓW DO PRACY w „SYRIUSZ” S.C.
  W  RYBNIKU

 

 

Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

                „SYRIUSZ" S.C.

            Ul. Dworek 12B

            44-200 RYBNIK

            tel. 32 440 23 45

Reprezentowana przez:

            mgr Jadwigę Trzetrzelewską

            lek. med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową iod@rodo-24.net.pl

 

Podanie danych osobowych kandydatów do pracy opiera się
na wyrażeniu zgody, jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia osoby w procesie rekrutacji.

 

Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych.

Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe: mail, telefon, wykształcenie, staż pracy, referencje.

Odbiorcy danych osobowych:  Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:  Dane będą usuwane po zakończeniu procesu  rekrutacji a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody mogą być przetwarzane przez firmę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Kandydaci do pracy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Prosimy o zamieszczenie  w CV poniższej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez „SYRIUSZ” S.C. w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko nauczyciela Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „SYRIUSZ” dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Rybniku.  Informuję, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjny dotyczącą Administratora Danych Osobowych DLA KANDYDATÓW DO PRACY w „SYRIUSZ” S.C. w Rybniku zamieszczoną pod adresem http://rybnik.nzozsyriusz.pl.

Oświadczam, iż dane zawarte w CV przekazałem/am dobrowolnie oraz jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym czasie. 

 

                                                                        ……………………….……………                        

                                                                                              data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę