O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Usługi Prywatne

Oferta komercyjnej pomocy terapeutycznej w Ośrodku Medyczno – Terapeutycznym„ Syriusz” w Rybniku

Oparta jest o dostosowany do problemu dziecka i jego otoczenia program terapeutyczny, aby leczenie było jak najbardziej skuteczne. Założenia programu terapeutycznego s± zgodne z medycznymi standardami i s± konsultowane przez lekarza specjalistę. Terapię dobieramy w porozumieniu z rodzin±. Zajęcia prowadz± terapeuci z adekwatnym przygotowaniem.


Terapia indywidualna 

-        dla dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu – indywidualna praca stymuluj±ca prawidłowy rozwój dziecka,usprawnianie zaburzonych sfer rozwojowych, terapia zachowań trudnych, agresji,autoagresji

-        dla dzieci wczesnoszkolnych indywidualna terapia pedagogiczna mająca na celuusprawnianie, korygowanie zaburzeń koncentracji uwagi, percepcji słuchowej,percepcji wzrokowej, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.Kształtowanie umiejętności i wiadomości dydaktycznych jak pisanie, czytanie,liczenie, tworzenie, odtwarzanie. Usprawnianie pamięci i my¶ślenia. Rozwijanie wyobraźĽni i aktywnoś¶ci twórczej. Przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami uwagi,adhd, trudnościami w nauce, z dysleksj± rozwojow±

Czas terapii 1h, iloś¶ć spotkań ustalana indywidualnie

Koszt 100 zł / 1 godzinę

mgr Ewa Grzywa poniedziałki, ¶środy od godziny 15-tejTerapia grupowa 

·        trudno¶ści wzachowaniu

·        problemy w funkcjonowaniu społecznym

·        nadpobudliwoś¶ć (adhd)

·        trudno¶ści adaptacyjne

·        nerwice, zaburzenia lękowe, nie¶śmiało¶ść

·        autyzm, zespół Aspergera

Uczestnictwo w terapii grupowej pozwalanabyć doświadczenia w radzeniu sobie w różnych rolach i sytuacjach. Umożliwia to zmianę funkcjonowania dziecka w domu, szkole, wś¶ród rówieś¶ników.


Spotkania s± prowadzone przez dwóch terapeutów w grupie do 10 osób. 

Cykl terapeutyczny obejmuje 8 spotkań po 1,5 godziny każde.

Ostatnie spotkanie jest dodatkowo prowadzone przez psychologa sprawuj±cego merytoryczny nadzór nad przebiegiem terapii, w formie konsultacji dla rodziców, podsumowania efektów terapii, omówienia dalszych zaleceń.

Koszt 500 zł / cykl 8 spotkań

mgr Ewa Grzywa, mgr Jan Miczek wtorki 16.00-17.30 

mgr Aleksandra Nowacka,  mgr Michalina Salamon pi±tki 15.30-17.00Kinezyterapia /rehabilitacja z elementami SI

Dla dzieci z zaburzeniami odbioru i przetwarzania bodźców. Terapeuta poprzez zabawędostarcza odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego. Celowe,naprzemienne pobudzanie i wyciszanie układu nerwowego oraz poddawaniestymulacji określone receptory poprawia funkcjonowanie układu sensorycznegodziecka. Dziecko wykonując różne ćwiczenia uczy się prawidłowo organizowaćinformacje płynące z otoczenia a tym samym lepiej radzi sobie z codziennymisytuacjami

Czas terapii 45 minut, ilo¶ść spotkań ustalana indywidualnie

Koszt 80 zł / 1 spotkanie

mgr Karol Rusok pi±tki 11.00 - 15.30EEG Biofeedback (neurobiofeedback)

medyczna metoda zwiększania możliwo¶ci umysłu. Został wymy¶lony przez pracowników amerykańskiego NASA w celu doskonalenia zdolno¶ci psychicznych kosmonautów. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomoc± wideogry nie ma żadnych ubocznych działań.
Oferujemy Państwu szereg różnorodnych animacji, w¶ród których osoba w każdym wieku i z różnymi zainteresowaniami znajdzie co¶ odpowiedniego dla siebie. Motywacj± dla osoby uczestnicz±cej w treningach jest nie tylko atrakcyjna grafika, ale też odpowiednio dobrany system dĽwiękowy sprawiaj±cy, że treningi nigdy się nie nudz±. Dzięki nowoczesnej aparaturze Biograf Infiniti istnieje możliwo¶ć ł±czenia na sesji Biofeedbacku treningu z filmem DVD. Osoba siedz±ca wygodnie w fotelu może ogl±dać swoj± ulubion± komedię czy bajkę decyduj±c o rozmiarze scen widocznych na ekranie przed ni± a tym samym "trenuj±c" swój mózg. Ta forma jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci oraz doceniana przez dorosłych.

Główne zastosowania treningów EEG Biofeedback:

 • Dla zdrowych dorosłych i dzieci:
  • w celu poprawy szybko¶ci zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału
  • dla osób, których praca wi±że się z nadmiernym stresem, duż± odpowiedzialno¶ci±, konieczno¶ci± podejmowania szybkich decyzji
  • dla osób pracuj±cych twórczo, uprawiaj±cych sport wyczynowo
 • Dla osób z problemami jako element terapii:
  • w zaburzeniach uwagi i koncentracji
  • w niedosłuchu centralnym
  • w nadpobudliwo¶ci ruchowej, agresji (zespoły ADHD, ADD)
  • w stanach lękowych, natręctwach, depresji
  • w autyzmie, zespole Aspergera (mamy wieloletnie do¶wiadczenia w treningach u dzieci z t± diagnoz± )
  • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.)
  • przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie
  • przy zaburzeniach snu, w zespole chronicznego zmęczenia
  • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach
  • w terapii uzależnień
 • W chorobach neurologicznych jako leczenie wspomagaj±ce


Główne korzy¶ci z treningu EEG Biofeedback to poprawa samopoczucia, zadowolenia z siebie, samokontroli, zwiększenie własnych możliwo¶ci intelektualnych i emocjonalnych,minimalizacja objawów u osób z problemami.

Cennik :

 • I trening 70 złotych
 • następne treningi 55 złotych
 • karnet 10 treningów - 500 złotych
Wydanie opinii po terapii - 50 zł
Konieczna wcze¶śniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista. Wszystkie formy zajęć s± płatne z góry.